UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Talents Room s.r.o. , IČ: 03755355, se sídlem Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 237384 je vlastníkem a provozovatelem hi-endového nahrávacího studia a dále provozovatelem a vlastníkem (dále jen jako „Talents Room“ nebo také jako „Provozovatel“) interaktivního online katalogu talentů www.talentsroom.cz (dále jen jako „Web“).

II. UŽIVATELÉ WEBU

 1. Web je určen výhradně interpretům (talentům), tj. reklamním speakerům, zpěvákům a dalším hudebníkům, k prezentování vlastních dovedností (dále jen jako „Interpret“ či „Interpreti“) a dále je Web určen návštěvníkům webu k nalezení vhodného interpreta pro své projekty (dále jen jako „Zájemce“ či „Zájemci“).
 2. Pokud se bude jednat o Interpreta mladšího osmnácti let (resp. o osobu nezletilou), musí za něj veškeré úkony dle těchto uživatelských podmínek učinit jeho rodič, opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, včetně vyslovení souhlasu s těmito Uživatelskými podmínkami.
 3. Cílem užívání Webu je umožnit propojení Interpretů a Zájemců, které usnadní Interpretům vlastní prezentaci a možnost prostřednictvím Webu získávat nové zakázky. Zájemcům Web umožní zorientovat se v nabídce Interpretů a nalézt optimálního Interpreta pro své projekty.

III. AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Právo na využití Webu a jeho materiálů v souladu s předmětnými podmínkami je omezeno na účely vytvoření profilu a umožnění komunikace mezi Interprety a Zájemci.
 2. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) bere na vědomí, že Web, tj. jak grafická podoba, design, tak software, je předmětem autorských práv Provozovatele a případně autorů jednotlivých obsahových částí databází a softwarů. Autorské právo je předmětem ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., a právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen jako „autorský zákon“) a veřejnoprávní ochrany podle trestního zákoníku (dle ust. § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění) a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními.
 3. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) není oprávněn obsah Webu ani jakoukoliv jeho část komerčně jakkoliv nabízet a dále šířit, rozmnožovat, duplikovat, kopírovat, přenášet obsah Webu, prodávat nebo jinak využívat pro komerční účely bez výslovného souhlasu Provozovatele.

IV. VYTVOŘENÍ PROFILU A JEHO UŽÍVÁNÍ

 1. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) si vytvoří svůj vlastní profil tak, že si na Webu nalezne sekci registrace, tuto možnost si zvolí, vyplní požadované údaje, tj. jméno, a příjmení, pohlaví, rodný jazyk, rok narození, adresu trvalého bydliště, email, telefon a zařadí se do jedné z těchto sekcí:
  • Speaker
  • Zpěvák
  • Muzikant
  včetně podsekcí, kterými je věková kategorie, přízvuk, další jazyky a hudební nástroj (v případě muzikanta). Do profilu Interpret popíše svoji specializaci, zkušenosti a nahraje ukázky své práce a svoje profilové foto. Návrh profilu následně odešle Interpret přes tlačítko „Odeslat“ ke schválení Talents Room. Talents Room si vyhrazuje právo neschválit zveřejnění profilu z důvodu zaručení kvality poskytovaných služeb. Profil je vytvořen až v momentě, kdy jej Talents Room schválí a umístí na Web. Následně se tak Interpret dostane do tzv. Katalogu talentů a bude mu vygenerován soukromý unikátní kód, který se zobrazí v jeho profilu namísto jeho příjmení. Interpret následně od Provozovatele obdrží potvrzovací email o schválení a zveřejnění jeho profilu s linkem na přímý přístup k profilu. V případě, že profil nebude Provozovatelem schválen a zveřejněn, bude Interpret o této skutečnosti též informován prostřednictvím emailu.
 2. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, opatrovník nebo zákonný zástupce) není oprávněn v registračním formuláři uvést své kontaktní údaje jinam, než do kolonek k tomu určených. Při uvedení těchto údajů do jiných kolonek (např. kolonka "O mně" nebo "Zkušenosti") si Talents Room vyhrazuje právo je z těchto míst vymazat případně neschválit zveřejnění profilu.
 3. Zájemce pak následně může v Katalogu talentů vyhledávat vhodné Interprety a procházet jejich podrobné profily. Zájemce si žádný profil nevytváří, protože Web, včetně Katalogu talentů, je otevřený všem.
 4. V případě zájmu o některého z Interpretů je Zájemce oprávněn jej přes Web oslovit se svojí nabídkou a to přes tlačítko "Zabookuj si interpreta". Následně se otevře Zájemci k vyplnění formulář s povinnými údaji (firma/jméno a příjmení, email) a nepovinnými údaji (telefon, krátký popis projektu). Po odeslání formuláře s kódem Interpreta probíhá komunikace s pracovníky společnosti Talents Room a to buď přes email či telefon. Dále záleží na druhu nabízeného projektu Zájemcem. Buď Talents Room (i) provede/realizuje daný projekt pro Zájemce v režimu smlouvy o dílo na základě objednávky Zájemce a v takovém případě, zodpovídá Zájemci za realizaci projektu (díla) a Zájemce za činnost poskytnutou Talents Room uhradí dohodnutou odměnu (cenu díla) nebo pouze (ii) Talents Room zprostředkuje kontakt mezi Interpretem a Zájemcem. Pro případ že se Interpret realizace projektu Zájemce nezúčastní, nenese na této skutečnosti Talents Room žádnou zodpovědnost. V případě realizace projektu bez účasti Talents Room, zaplatí Zájemce Talents Room poplatek za booking (zprostředkování) Interpreta, tj. 10% z odměny Interpreta za daný projekt.

V. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Registrací na Web vyslovuje Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů zadaných při registraci, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s jejich zařazením do databáze registrovaných Interpretů. Data budou použita pro účely správy Webu a pro potřeby zprostředkování kontaktu mezi Interpretem a Zájemcem a mohou být použita pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění a také k zasílání emailů s nabídkami a informacemi od partnerů Talents Room. Nastavení zasílání může Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) kdykoliv zrušit pomocí odkazu v patičce každého emailu, který od Provozovatele Interpret dostane.
 2. V rozsahu, v jakém tyto osobní údaje Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) zveřejní na Webu, dává souhlas (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) k jejich zpřístupnění celosvětově na internetu. Talents Room si vyhrazuje právo předávat a zpřístupňovat kontaktní údaje dále, například pro potřeby Zájemců.
 3. Osobní údaje Interpretů budou zařazeny do databáze registrovaných Interpretů po dobu, po kterou bude trvat jejich registrace (profil) na Webu. Interpret (v případě nezletilého jejho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) má právo kdykoli svůj profil zrušit a tím dojde k odstranění jeho osobních údajů z databáze. Taková skutečnost však nemá vliv na již poskytnuté údaje Zájemcům a jiným třetím osobám v souladu s těmito podmínkami.
 4. Dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., má každý Interpret (v případě nezletilých jejich rodič, zákonný zástupce či opatrovník) právo svůj souhlas na zpracování osobních dat bezplatně kdykoliv na emailové adrese Talents Room studio@talentsroom.cz odvolat, dále má právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv Talents Toom jako správce osobních údajů je Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) oprávněn obrátit se na Talents Room.

VI. BEZPEČNOST PROFILU

 1. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) není oprávněn zadávat na Webu falešné informace o vlastní osobě a vytvářet profily pro cizí osoby bez jejich výslovného souhlasu (povolení).
 2. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) je povinen své osobní údaje a kontaktní informace v profilu udržovat pravdivé a aktuální.
 3. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) není oprávněn používat ochranné známky, logo a jiná označení Talents Room v jakékoliv podobě ani jakákoliv další označení související s Talents Room/Webem bez předchozího písemného souhlasu Talents Room. Tento závazek se týká i použití mimo Web.
 4. Talents Room si vyhrazuje právo profil Interpreta kdykoliv zrušit včetně odstranění všech na něm umístěných informací a obsahu bez předchozího upozornění.

VII. PRÁVA K VKLÁDANÉMU OBSAHU

 1. Interpret (v případě nezletilého jejich rodič, zákonný zástupce či opatrovník), který vkládá na Web jakýkoliv obsah (tj. např. fotografie, ukázky z jeho práce, dema apod.), odesláním tohoto obsahu na svůj profil potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv (např. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, průmyslových práv), případně že získal potřebné souhlasy od dotčených osob (práva na ochranu osobnosti), k užití umísťovaného obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na Web a jeho zpřístupnění dalším uživatelům Webu a jiným osobám (tj. veřejnosti).
 2. Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na profilu Interpreta znamená, že tato informace je volně přístupná celosvětově na Internetu a kdokoliv na ni může odkazovat. Profily na Webu jsou veřejné, neposkytují možnost nastavení soukromí tak, aby profil Interpreta mohly sledovat pouze vybrané osoby.
 3. Umístěním obsahu uvedeného shora souhlasí Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) s celosvětovým zpřístupněním tohoto obsahu veřejnosti v nehmotné podobě prostřednictvím Webu, s tím, že nemá z toho titulu vůči Talents Room či komukoli jinému nárok na jakoukoli úplatu nebo jinou protihodnotu za takové užití.
 4. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) odpovídá za to, že je sám oprávněn k vyslovení souhlasu s těmito podmínkami.
 5. Provozovatel Talents Room nepřebírá povinnost Interpretem (v případě nezletilého jeho rodičem, zákonným zástupcem či opatrovníkem) umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení práv Interpreta (v případě nezletilého jeho rodiče, zákonného zástupce či opatrovníka) k obsahu, který umístil na Web, jeho uživateli.
 6. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) je povinen respektovat práva k obsahu umístěnému na Web jinými Interprety, a využívat ho pouze v mezích dovolených příslušným zákonem (obvykle v mezích osobní potřeby fyzické osoby).

VIII. ZÁSADY UŽÍVÁNÍ A KOMUNIKACE

 1. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) není oprávněn:
  1. umisťovat na Web/do svého profilu závadný obsah či činit takové aktivity, jež by směřovaly k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob,
  2. využívat Web/svůj profil k nezákonným nebo nekalým aktivitám,
  3. umisťovat obsah, který by propagoval či obsahoval rasovou, národnostní, náboženskou či jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity,
  4. umisťovat vulgární a/nebo urážlivý obsah,
  5. umisťovat obsah, který by nerespektoval soukromí jiných osob,
  6. obtěžovat slovně ani jiným způsobem jiné uživatele Webu (včetně zasílání nevyžádaných sdělení - spam),
  7. vkládat na Web/do svého profilu osobní data jiných osob, kopie jakýchkoliv dokladů apod.,
  8. shromažďovat jakákoliv data o uživatelích Webu, zejména pak ne s využitím jakéhokoliv automatizovaného pomocníka,
  9. nahrávat (uploadovat) viry či malware (ani obsah, u něhož si není jist jeho nezávadností), stejně tak není oprávněn vkládat odkazy na stránky, které by mohly viry, malware či jakýkoliv jiný útočný software obsahovat,
  10. napadat profily jiných uživatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s profily, jejichž zakladatelem není daný Interpret,
  11. činit cokoliv, co by mohlo ohrozit provoz Webu, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy profilu, které nejsou přímo povolené v administraci profilu, jsou zakázané,
  12. zneužívat případné nalezené chyby v systému. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) je tak povinen nahlásit nalezené chyby bez zbytečného odkladu Provozovateli.

IX. PORUŠENÍ UŽIVATELSKÝCH PODMÍNEK

 1. Talents Room si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv obsah, pokud se domnívá, že odporuje těmto Uživatelským podmínkám.
 2. Pokud se Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) domnívá, že jsou jakkoliv porušena jeho práva, je oprávněn Talents Room kontaktovat na email studio@talentsroom.cz.
 3. V případě, že bude Interpret (v případě nezletilých jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) opakovaně porušovat nebo závažným způsobem poruší tyto Uživatelské podmínky, vyhrazuje si Talents Room právo zrušit jeho profil a zablokovat mu přístup k Webu/profilu. Na to jej Talents Room upozorní e-mailem či zobrazeným textem při příštím přihlášení na Web/do profilu, takové upozornění však není podmínkou pro realizaci uvedeného opatření.

X. FUNKČNOST WEBU A ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE ZA OBSAH

 1. Prioritním zájmem Talents Room je udržovat plnou funkčnost Webu, zdokonalovat a rozšiřovat jeho funkce a vytvářet uživatelsky komfortní prostředí. Talents Room však nepřebírá vůči uživatelům žádnou odpovědnost za splnění těchto podmínek. Talents Room nenese odpovědnost za zachování obsahu umístěného na Webu a Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) nemůže uplatnit žádné nároky z výpadků nebo omezení funkčnosti, ztráty dat, ukončení provozu a jiných podobných skutečností týkajících se Webu a/nebo Talents Room. Provozovatel je oprávněn kdykoli ukončit provoz Webu.
 2. Vzhled a prezentace profilů Interpretů i celého Webu se může změnit, buď jako celek například při redesignu nebo rozšiřování funkčnosti nebo i v závislosti na zařízení prostřednictvím kterého dochází k zobrazení Webu (např. mobilní zobrazení apod.).
 3. Talents Room nenese žádnou odpovědnost za:
  • obsah umístěný Interprety (v případě nezletilých jejich rodiči, zákonnými zástupci či opatrovníky) na Web/profily, jeho užití a nakládání s ním,
  • porušování jakýchkoliv práv Interpretů názory, komentáři nebo jinými vyjádřeními, šířenými na Webu, nebo za škody a ztráty, vyplývající ze způsobu používání Webu/profilu Interpretem (v případě nezletilého jeho rodiči, zákonnými zástupci či opatrovníky) (za takovéto škody a ztráty, je zodpovědný výhradně Interpret (v případě nezletilých jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník)).
 4. Funkčnost Webu závisí na technickém vybavení Interpreta a na funkčnosti jeho připojení k síti internet. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami.
 5. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti aktivitám Interpreta či jím umístěnému obsahu na Webu/profilu, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči Provozovateli, je Interpret (v případě nezletilých jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) povinen nahradit Provozovateli veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní jednání a případné vypořádání takových nároků.
 6. Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) je povinen nahradit Talents Room náklady spojené s úkony vyvolanými Interpretovým porušením Uživatelských podmínek (včetně nákladů právních služeb potřebných k právnímu posouzení jednání Interpreta).

XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel není zodpovědný za ochranu obsahu, který na Web/profil Interpreti (v případě nezletilých jejich rodič, zákonný zástupce či opatrovník) nahrávají. Provozovatel není zodpovědný ani za akce, obsah, informace nebo data poskytovaná třetími stranami. Souhlasem s těmito podmínkami se Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) vzdává možnosti vyžadovat takovouto zodpovědnost po Talents Room jakoukoliv soudní či jinou cestou.
 2. Tyto Uživatelské podmínky mohou být kdykoli změněny. Provozovatel tuto změnu oznámí zveřejněním na Webu a to 2 (dva) měsíce před její účinností. Pokud by Interpret (v případě nezletilého jeho rodič, zákonný zástupce či opatrovník) se změnou Uživatelských podmínek nesouhlasil, je oprávněn svůj profil před účinností změny zrušit.
 3. Aktuální verze Uživatelských podmínek je volně umístěná na Webu. Každý Interpret (v případě nezletilých jejich rodič, zákonný zástupce či opatrovník) je sám odpovědný za sledování změn Uživatelských podmínek, aniž by byl Provozovatel povinen je na změny zvlášť upozorňovat.
 4. Každý Interpret (v případě nezletilých jejich rodič, zákonný zástupce či opatrovník) registrací na Webu/vytvořením profilu vyslovuje svůj souhlas respektovat Uživatelské podmínky v jejich aktuálním znění.
 5. Tyto Uživatelské podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webu a budou se vztahovat na Interprety od okamžiku jejich zveřejnění.
 6. Tyto Uživatelské podmínky se řídí právním řádem České republiky, a to autorským zákonem, v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.